Emme ole tooran alla

03.05.2019

Emeal Zwayne opettaa Apostolien 15. lukua koskevassa opetuksessaan, että 'uskovia pakanakansoja ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki.' 'The Gentile believers were not obligated to keep the law of Moses.'

Tuosta opetuksesta ja Uudesta testamentista voi mielestäni tehdä johtopäätöksen, että uskovat gowjit [ei-juutalaiset, etnisyydeltään pakanakansat] saavat siis mm. syödä sianlihaa ja tehdä töitä myös sapattina [ja sunnuntaina]. Uskon, siis että uskovat gowjit [ei-juutalaiset, etnisyydeltään pakanakansat] saavat syödä sianlihaa ja tehdä töitä myös sapattina [ja sunnuntaina].

Josh C. opettaa, että me emme ole Mooseksen lain alla.

[Room. 6:14-16, v. 1938 käännös hieman korjattuna] Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan sulouden alla. Kuinka siis on? Tekisimmekö-syntiä, koska emme ole lain alla, vaan sulouden alla? Pois se! Ettekö tiedä, että jolle antaudutte palvelijoiksi kuuliaisuuteen, palvelijoita olette [sille], jolle olette-kuuliaisia, joko synnin [palvelijoita] kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi.

Uskon, että sana laki ilmaisussa 'lain alla' jakeissa 1.Kor. 9:20, Room. 6:14-15, Gal. 3:23, Gal. 4:21 ja Gal. 5:18, tarkottaa viittä Mooseksen kirjaa. Uskon, että me emme ole Mooseksen lain alla.

Juhani Kuosmanen opettaa: ...'laki sanonnan laki ja profeetat yhteydessä tarkoitti kaikkia viittä Mooseksen kirjaa' ja että 'Jopa laki viittasi koko Vanhaan testamenttiin. Tässä merkityksessä Jeesus käytti laki-sanaa lainatessaan Psalmeja [Joh. 10:34] ja Paavali Jesajaa [1. Kor. 14:21.'

Thayer's Lexicon'in mukaan Septuagintassa kreikan sana nomos on erittäin usein käännös hebrean sanalle torah [toora]. Hebrean sana torah on useimmiten käännetty sanalla laki v. 1933 suom. Vanhan testamentin käännöksessä, ja kreikan sana nomos on käännetty useimmiten sanalla laki suom. vuoden 1938 Uuden testamentin käännöksessä. [Septuaginta on kreikankielinen Vanhan testamentin käännös.] Matt Slick'in opetusta suomennettuna: 'toora on laki, yleisesti tiedetty ensimmäisenä viitenä Vanhan testamentin kirjana: Genesis [1.Moos.] , Exodus [2. Moos.] , Leviticus [3.Moos.] , Numbers [4. Moos.] ja Deutoronomy [5.Moos.]'

Weilin+Göösin tietosanakirja vuodelta 1994 määrittelee sanan Toora seuraavasti: 'Toora, Mooseksen kirjojen eli Pentateukin hepr. nimi. Juutalaisen käsityksen mukaan Toora on Vanhan testamentin tärkein ja ohjeellisin osa.'

Tuntematon mies opettaa: 'Sanaa Toora käytetään Mooseksen laista, mutta ei ainoastaan siitä. Esimerkiksi 1 Moos 26:5 sanoo: "Näin siksi, että Abraham kuunteli minua ja noudatti jatkuvasti vaatimuksiani, käskyjäni, säädöksiäni ja lakejani." Tässä käytetään sanaa Toora, vaikka Mooseksen laki tuli vasta 400 vuoden päästä.'

Uskon, että sana laki Raamatussa viittaa erittäin monissa kohdissa viiteen Mooseksen kirjaan, mutta ei aivan kaikissa kohdissa, uskon että mm. jakeissa Gal. 6:2, Jaak. 1:25 ja Jer. 31:33 [ja tuon jakeen siteerauksissa jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16] sana laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa.

- - - - - - - - - - - - - - - -
Katkelma Emeal Zwayne'n apostolien tekojen 15. lukua käsittelevästä opetuksesta suomennettuna, jossa hän siteeraa myös jaetta Apt. 15:10 Emealin tekstiä: ... 'Apostoli Pietari kysyi koskien tätä asiaa": [seuraavassa Apt. 15:10] 'Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna oppilaiden niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?' [Apt. 15:10] [Emealin opetus seuraavassa]: 'Sitten tuotiin ilmi Pyhän Hengen avulla, että uskovia  pakanakansoja ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki.'                                                                                                                                                                                                                            Kolme katkelmaa entisen adventistin, pastori J. Mark Martin'in opetuksesta suomennettuna: 'Jerusalemin kokouksen lopullinen ratkaisu ei sisällä viitettä sapatin pitämiseen.'
' Ei kertaakaan Uudessa Testamentissa meitä käsketä pitämään sapatti.'
'Jos sapatin pitäminen olisi välttämätön osa Uuden liiton suhdetta Jumalan kanssa, se olisi mainittu keskustelussa koska se olisi ollut vieras käytäntö pakanakansoille.'            John MacArthur'in opetusta suomennettuna: 'Kun apostolit kokoontuivat Jerusalemissa kokouksessa [Apostolien teot 15], he eivät määränneet sapatin pitämistä uskoville pakanakansoille.

[Apt. 15:24, vuoden 1776 käännös] Että me olemme kuulleet, kuinka muutamat meiltä lähteneet ovat teitä opillansa eksyttäneet ja teidän sielujanne vaivanneet, sanoen: teidän pitää itsenne antaman ympärileikata ja lain pitämän; joille emme ole käskeneet.
[Apt 15:25-29] Niin kelpasi meille yksimielisesti kokoontuneille valita miehiä ja teidän tykönne lähettää, meidän rakkaan Barnabaan ja Paavalin kanssa,
Jotka miehet ovat sielunsa meidän Herramme Jesus Messiaan nimen tähden alttiiksi antaneet.
Niin me olemme lähettäneet Juudaan ja Silaan, jotka myös sen suusanalla teille ilmoittavat.
Sillä niin kelpasi Pyhälle Hengelle ja meille, ei enempää raskautta pidä teidän päällenne pantaman kuin nämät tarpeelliset:
29 pidättäytyä epäjumalan-uhreista ja verestä ja tukehtuneesta ja haureudesta, joista varjelevina itsenne hyvin teette. Voikaa hyvin.

Katkelmia Peter D:n opetuksesta suomennettuna

'Jakeissa 1-3, Paavali sanoo', 7:1 Vai ettekö tiedä, veljet - minä puhun lain tunteville - että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää?
7:2 Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista.
7:3 Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle.
'Apostoli yrittää opettaa jotakin suhteestamme lakiin. Huomaa jae 4'

[Room. 7:4] niin että veljeni, myös teidät kuoletettiin sille laille kautta Messiaan ruumiin, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista nostettu, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle.
                                                                                                                                                      'Niin tyrmistyttävältä kuin se saattaa kuulostaa, Paavali sanoo että Messiaan ruumiin kuoleman kautta , meidät kuoletettiin [sille] laille, ja me olemme nyt elävän, ylösnousseen Messiaan. Miten näin voi olla? Monet Kirjoitukset kertovat meille että me jotka olemme Messiaassa, kuolimme hänen kanssaan hänen kuolemassaan.
Yksi sellainen jae löytyy Roomalaiskirjeen 6. luvusta. Huomaa jakeet 5 ja kuusi.'
[Room. 6:5-6 ] For, if we have become planted together to the likeness of his death, so also we shall be of the rising again; this knowing, that our old man was crucified with [him], so that the body of the sin should be nullified, that we would no longer be slaving to the sin.

[Room 6:8-9 ] mutta jos kuolimme Messiaan kanssa, niin uskomme myös hänen kanssaan elävämme.
Tietäen, että Messias nostettiin kuolleista, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse

[Room. 6:11] täten ja te lukekaa itsenne kuolleita oleviksi synnille, ja elävinä Jumalalle Messiaassa Jesuksessa Herrassamme

[Gal 2:19] sillä lain kautta laille kuolin, että Jumalalle eläisin

[Room 7:6] but now we were nullified from the law having died in which we were held, so that we would be serving in newness of the Spirit, and not oldness of the letter

[Room 7:6] mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista kuolleina [sille] jossa meitä pidätettiin, että palvellaksemme Hengen uutuudessa, ja ei kirjaimen vanhuudessa

Tuossa käännöksessä kreikan sanat nyni de katergethemen apo tou nomou on käännetty sanoilla mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista', suomeksi ne kreikan sanat voisi mielestäni kääntää myös sanoilla 'mutta nyt lakkautettiin-meidät irti siitä-laista', suom. v. 1938 käännöksessä ne sanat on käännetty sanoilla 'mutta nyt me olemme irti laista' ja Raamattu kansalle käännöksessä sanoilla 'mutta nyt olemme päässeet irti laista'.

Eräs Ben opettaa [viitaten mm. jakeeseen Room 7:6, suomennettu], että 'lakia ei ole mitätöity, mutta meidät mitätöitiin irti laista siten että me kuolimme'.

[Room. 3:31] Lainko siis mitätöimme kautta [sen] uskon? Ei suinkaan, vaan lain pysytämme-pystyssä.

[Room. 3:31] Lainko siis lakkautamme kautta [sen] uskon? Ei suinkaan, vaan lain vahvistamme.

[Kirjeestä Ef. 2:15] [sen] vihollisuuden lihassaan, käskyjen lain säädöksissä, lakkautti, jotta [ne] kaksi loisi itsessään yhteen uuteen ihmiseen tekevänä rauhan

James Scott Trimm opettaa koskien jakeita Ef. 2 :14-15, että vain vihollisuus mitöitiin. Uskon, että tuo lause Ef. 2:15 tarkottaa että vihollisuus mitätöitiin, ei laki.

Jotkut väittävät, että jae Heb. 7:18 tarkottaisi, että laki olisi kumottu. En usko, että se tarkottaa sellaista. Erään opettajan mukaan käsky [säädös v. 1938 käännöksessä] jakeessa Heb. 7:18 viittaa seuraavaan asiaan: ordaining the Levitical priesthood. Eräs opettaja opettaa koskien jakeita Hebr. 7:15-28, että Jesuksen tultua ylipappeus siirtyi Juudan sukukuntaan Jesukselle itselleen Melkisedekin järjestyksen mukaan, ja että muutos oli ennalta asetettu laissa ja profeetoissa.

Uskon, että tuossa jakeessa Heb. 7:18 parempi käännös sanoille athetesis ginetai olisi 'tulee syrjäänlaitto' tai 'tulee hylkääminen' kuin sana 'kumota', ja uskon siis, että siinä tarkotetaan leeviläistä koheniutta [pappeutta] koskevan käskyn syrjäänlaittoa.

[Uskon, että myöskään jae Kol. 2:14 ei tarkota, että laki olisi kumottu. En tarkkaan tiedä mitä se jae tarkottaa, olen kyllä lukenut opetuksia siitä jakeesta, mutta en ole varma siitä, mitä se jae tarkottaa. Tuossa jakeessa Kol. 2:14 on kreikan sana cheirographon [käännetty sanalla kirjoitus v. 1938 käännöksessä tuossa jakeessa], ja Blue Letter Bible sivustolta käy ilmi, että se sana löytyy vain tuosta jakeesta Uudesta testamentista, mutta sana nomos löytyy lähes 200:sta kohdasta Uudesta testamentista. Uskon, että varsin monessa kohdassa niistä sana nomos eli laki viittaa Viiteen Mooseksen kirjaan. En usko, että tuossa jakeessa Kol. 2:14 sana cheirographon tarkoittaisi Mooseksen lakia, koska laista on niin monessa kohdassa käytetty sanaa nomos.]

---------------------------------------------------------------------------------------

[Room 3:19] And we have known that as many things as the law saith, to those in the law it doth speak, that every mouth may be stopped, and all the world may come under judgment to God;

[Kirjeestä Room. 3:20] for through the law is a knowledge of sin

[Room 3:20] koska lain teoista /[töistä] ei vanhurskauteta yksikään liha hänen edessään, sillä lain kautta synnin tunto.

[Room. 6:14-16, v. 1938 käännös hieman korjattuna] Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan sulouden alla. Kuinka siis on? Tekisimmekö-syntiä, koska emme ole lain alla, vaan sulouden alla? Pois se! Ettekö tiedä, että jolle antaudutte palvelijoiksi kuuliaisuuteen, palvelijoita olette [sille], jolle olette-kuuliaisia, joko synnin [palvelijoita] kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi.                                                       

E. N. opettaa [suomennettu]: 'On totta, että uskovat eivät ole Mooseksen lain alla. Paavali nuhteli siitä mitä hän kutsui 'toiseksi evankeliumiksi' -Gal. 1:6-, joka sai Galatalaiset lankeamaan suloudesta -Gal. 5:4-. Mutta tuo 'toinen evankeliumi ei ollut kuuliaisuutta Messiaalle; se oli havittelemista tulla vanhurskautetuksi Mooseksen lain avulla.

E. N. opettaa: 'Paavali osoitti, että se että ei ole lain alla oli ehdollista perustuen Hengessä vaeltamiselle ei lihassa. Paavali sanoo': [Gal 5:16-25] Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
Mutta jos Hengellä johdetaan-teitä, niin ette ole lain alla.
Ja lihan teot ovat ilmeiset, joita ovat aviorikos, haureus, saastaisuus, irstaus,
epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, murhat, juopottelut, rellestykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista tekevät, eivät peri Jumalan kuningaskuntaa.
Ja hedelmä Hengen on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvänsuopuus, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen
Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka [ovat] [sen] Messiaan, ristiinnaulitsivat lihan himoineen ja haluineen. Jos elämme Hengellä, Hengellä myös vaeltakaamme.

[1. Tim. 1:8-10] Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä lainmukaisesti käytetään, tietäen tämän, että lakia ei aseteta vanhurskaalle, vaan väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valehtelijoille, valapattoisille ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia

Len L:n opetusta suomennettuna: 'Laki on hyvä jos sitä käytetään lainmukaisesti. Paavali opetti, että laki asetetaan tietyille ihmisille, nimittäin väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhaajille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valhettelijoille, valapattoisille. Sellaisten ihmisten täytyy nähdä laissa, että se tie, jossa he elävät, on inhottava Jumalalle. Heidän täytyy nähdä, että Jumala vihaa sitä mitä he tekevät. 'Len L opettaa: 'Tässä lauseessa Paavali opetti myös, että ne jotka ovat väärintekijöitä ja niskoittelevia, vääriä ja syntisiä, epähurskaita ja epäpyhiä, isänsä tappajia ja äitinsä tappajia, murhaajia, haureellisia, miehimyksiä, ihmisten varastajia, valehtelijoita, valapattoisia, ne kaikki tekivät vastaan tervettä opetusta. 'Len L. opettaa: 'Laki ei aseteta ainoastaan sellaisille ihmisille kuin hän spesifioi tässä, vaan myös [sellaisessa tapauksessa] jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia. Termi 'jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia' käsittää minkä tahansa toisen tuossa kategoriassa ilman tarvetta Paavalin spesifioida se. Kun lakia käytetään lainmukaisesti, se ei ole vastaan tervettä oppia.

Len L. opettaa: 'Paavali opetti kirjessään Timoteukselle, että laki asetetaan myös [sellaisessa tapauksessa] jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia.' Len L. opettaa: 'Ja kertoessaan että laki asetetaan sellaisille ihmisille [väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhaajille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valhettelijoille, valapattoisille ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia], hän ei rajannut sitä epäuskoisiin; laki asetetaan näissä tiloissa siitä huolimatta, että henkilö nimittää itseään veljeksi.'

Eräs veli opettaa, että Jumala asettaa langenneen lain alle. 'Uskovaisten ei sitä tarvitse tehdä, ei uskovaisilla ole siihen valtuuksiakaan'.

Jos joku uskosta osaton sanoisi valehdellen väärän todistuksen lähimmäistään vastaan, niin asetetaanko laki hänelle? Jakeessa 1. Tim. 1:10 mainitaan valehtelijat. Mitä jos uskova suomalainen lankeaisi valehdellen sanomaan väärän todistuksen lähimmäistään vastaan, niin onko hän siinä langenneessa tilassa enää vanhurskas. Jos hän ei ole enää vanhurskas, niin asetetaanko laki hänelle siinä langenneessa tilassa? Onko hän siinä langenneessa tilassa enää Jumalan sulouden alla? Onko hän siinä langenneessa tilassa lain alla? [Sivun loppupuolella lisää pohdintoja lain lainmukaisesta käytöstä.]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

William Higgins'in opetusta: "Jewish Christians continued to follow the law of Moses. Paul also kept the law. "
Suomeksi: "Juutalaiset kristityt jatkoivat Mooseksen lain seuraamista. Paavali myös piti lain. "

[Apt. 21:20-26] 21 sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lainkiivailijoita.
21 Mutta heille on kerrottu sinusta että opetat kaikille pakanakansojen seassa asuville juutalaisille luopumista Mooseksesta sanoen ettei heidän [pidä] ympärileikata poikalapsiaan eikä vaeltaa säännösten mukaan                                                                         22 Mitä siis on tehtävä? varmaankin on suuri joukko kokoontuva, sillä he saavat kuulla sinun tulleen                                                                                                                                      23 Tee siis tämä, minkä me nyt sinulle sanomme. Meillä on täällä neljä miestä, joilla on lupaus täytettävänä.
24 Ota ne luoksesi ja puhdista itsesi heidän kanssansa ja maksa kulut heidän puolestaan, että he saisivat leikkauttaa tukkansa; siitä kaikki huomaavat, ettei ole mitään perää siinä, mitä heille on kerrottu sinusta, vaan että sinäkin vaellat lain mukaan ja noudatat sitä.
25 Mutta uskoneista pakanakansoista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet ei tällaista pitää heidän paitsi varjella itsensä epäjumalan-uhreista ja verestä ja tukehtuneesta ja haureudesta.
26 Silloin Paavali otti ne miehet luokseen, ja kun hän seuraavana päivänä oli puhdistanut itsensä heidän kanssaan, meni hän temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumispäivänsä tulisivat päättymään, jota ennen heidän kunkin edestä oli tuotava uhri.

Jorma Kalajoki opettaa: 'Neljä juutalaista miestä, he olivat antaneet samantapaisen uhrilupauksen kuin Paavali aikaisemmin josta siis apostolien teot 18 kertoo. Nyt Paavali voisi tällä tavalla vakuuttaa judaisteille että hän on kunnon juutalainen kun maksaa miesten puolesta temppelille kuuluvan maksun.'

[1.Kor. 9:19-21] 19 Sillä vaikka olen vapaa kaikista, kaikille olen tehnyt itseni palvelijaksi, voittaakseni monta
20 ja olen ollut juutalaisille kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia; niille jotka alla lain kuin alla lain, voittaakseni niitä jotka alla lain
21 ilman lakia oleville kuin [olisin] ilman lakia, [vaikka] en ole ilman lakia Jumalalle, vaan Messiaalle laissa - voittaakseni ilman lakia olevia;

Jorma Kalajoki opettaa: 'Paavali halusi olla juutalaisille juutalainen ja hän arvosti lakia' ...

Jorma Kalajoki opettaa: ...'Paavali oli edelleenkin juutalainen, ja juutalaisena hän ei suinkaan ollut luopunut kansansa tavoista. Hän oli mm. ympärileikkauttanut Timoteuksen jonka äiti oli Jeesukseen uskova juutalainen josta apostolien tekojen luku 16 kertoo, siitä aikaisemmin muutama viikko sitten puhuin. Ja hän oli myös Kreikassa antanut nasiirilupauksen ja leikkauttanut hiuksensa josta taas Apostolien tekojen luku 18 kertoo'...

Matthew Henry opettaa:

' At Cenchrea, which was hard by Corinth, the port where those that went to sea from Corinth took ship, either Paul or Aquila [for the original does not determine which] had his head shaved, to discharge himself from the vow of a Nazarite: Having shorn his head at Cenchrea; for he had a vow. Those that lived in Judea were, in such a case, bound to do it at the temple: but those who lived in other countries might do it in other places.'

Jotkut judaistit tuovat esiin sen, että Mooseksen lakia ei ole kumottu, ja että Paavali piti Mooseksen lakia, ja niissä kahdessa asiassa he mielestäni ovat oikeassa, toisin kuin jotkut muut. Mutta sitten jotkut judaistit esittävät lisäksi joitakin kieroutuneita, vääriä tulkintoja, mm. koskien Apt. 15. lukua. Koska judaistit ovat oikeassa siinä, että Mooseksen lakia ei ole kumottu ja että Paavali piti Mooseksen lakia, niin arvelen, että joillekin on käynyt niin, että he ovat luulleet, että judaistit olisivat oikeassa myös mm. eräissä mielestäni väärissä tulkinnoissa koskien mm. Apostolien tekojen 15. lukua. Jotkut judaistit väittävät, että luvussa Apt. 15. mainitussa apostolien kokouksessa olisi käsitelty pelkästään kysymystä ympärileikkauksesta, eikä kysymystä Mooseksen lain pitämisestä. Mielestäni on selvää, että luvussa Apt. 15. mainitussa apostolien kokouksessa käsiteltiin myös kysymystä Mooseksen lain pitämisestä, eikä pelkästään kysymystä ympärileikkauksesta. [Ja se käy mielestäni selkeämmin ilmi sellaisista käännöksistä, jotka on käännetty bysanttilaisesta tekstistä tai Textus Receptuksesta kuin alexandrialaisesta tekstistä.]

Matt. 23:1 Silloin Jesus puhui kansalle ja oppilailleen
23:2 sanoen: 'Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset.
23:3 Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee

Matt. 23:23 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä piti tehdä, eikä noitakaan sikseen jättää.

Uskon, että jakeet Matt. 23:2-3 ja 23:23 eivät tarkoita, että uskovan, joka on etnisyydeltään pakanakansaa, täytyisi pitää Mooseksen laki. Ensinnäkin otan huomioon sen, että kun Jesus sanoi ne sanat, mitkä ovat noissa jakeissa Matt. 23:1-3 ja 23:23, niin Jesusta ei oltu silloin vielä ristiinnaulittu, ja käsittääkseni ketään uskovaa ei oltu kuoletettu Mooseksen laille Jesus Messiaan ruumiin kautta, eikä mitätöity irti Mooseksen laista kuolleena, koska Jesus ei ollut vielä kuollut, ja käsittääkseni Uusi liitto ei ollut tuolloin vielä alkanut. Tuntematon mies opettaa: 'Kun Kristus oli maan päällä, hän juutalaiseen kansakuntaan kuuluvana noudatti Mooseksen lakia [Gal 4:4]. Hänen lunastusuhrinsa avasi kuitenkin tien uudelle liitolle.'

[Room.7:4] niin että veljeni, myös teidät kuoletettiin sille laille kautta Messiaan ruumiin, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista nostettu, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle.
Peter D. opettaa: 'Niin tyrmistyttävältä kuin se saattaa kuulostaa, Paavali sanoo että Messiaan ruumiin kuoleman kautta , meidät kuoletettiin [sille] laille, ja me olemme nyt elävän, ylösnousseen Messiaan. Miten näin voi olla? Monet Kirjoitukset kertovat meille että me jotka olemme Messiaassa, kuolimme hänen kanssaan hänen kuolemassaan.
Yksi sellainen jae löytyy Roomalaiskirjeen 6. luvusta. Huomaa jakeet 5 ja kuusi.'
[Room. 6:5-6 ] For, if we have become planted together to the likeness of his death, so also we shall be of the rising again; this knowing, that our old man was crucified with [him], so that the body of the sin should be nullified, that we would no longer be slaving to the sin.

[Room 6:8-9 ] mutta jos kuolimme Messiaan kanssa, niin uskomme myös hänen kanssaan elävämme.
Tietäen, että Messias nostettiin kuolleista, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse

[Gal 2:19] sillä lain kautta laille kuolin, että Jumalalle eläisin

[Room 7:6] but now we were nullified from the law having died in which we were held, so that we would be serving in newness of the Spirit, and not oldness of the letter

Ja lisäksi koskien jakeita Matt. 23:1-3 ja 23:23 otan myös huomioon sen mihin tulokseen apostolit tulivat myöhemmin siinä kokoontumisessa, josta kerrotaan Apostolien tekojen 15. luvussa. Emeal Zwayne opettaa Apostolien tekojen 15. lukua koskevassa opetuksessaan, että 'uskovia pakanakansoja ei velvoitettu pitämään Mooseksen laki'. William Higgins opettaa Apostolien tekojen 21. lukua koskevassa opetuksessaan, että 'juutalaiset kristityt jatkoivat Mooseksen lain seuraamista. Paavali myös piti lain.' Ja uskon, että myöskään jae Matt. 5:19 ei tarkoita sitä, että uskovien pakanakansojen täytyisi pitää Mooseksen laki, mielestäni se, että vaikka siinä sanotaan 'mutta joka tekee ja opettaa, se pitää suureksi taivaan valtakunnassa kutsuttaman', ei tarkoita sellaista, että uskovan, joka on etnisyydeltään pakanakansaa, tarvitsisi pitää Mooseksen laki, vaikka Jesukseen uskovat JUUTALAISET vaeltaisivatkin lain mukaan. Kts. edellä jakeet Apt. 21:20-25. Otan huomioon sen mihin tulokseen apostolit tulivat myöhemmin siinä kokoontumisessa, josta kerrotaan Apostolien tekojen 15. luvussa, kts. myös jae Apt. 21:25.

[Matt. 5:17-19] Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Kuka siis jonkun näistä vähimmistä käskyistä purkaa, ja näin ihmisiä opettaa, hän pitää taivasten kuningaskunnassa vähimmäksi kutsuttaman; mutta joka tekee ja opettaa, se pitää suureksi taivasten kuningaskunnassa kutsuttaman.

[Young's Literal Translation, Matt. 5:19]
Whoever therefore may loose one of these commands -- the least -- and may teach men so, least he shall be called in the reign of the heavens, but whoever may do and may teach them, he shall be called great in the reign of the heavens.

Jakeessa Matt. 5:19 sana lyo on Young's Literal Translationissa käännetty sanalla loose ja vuoden 1776 suom. Biblia käännöksessä sanalla päästää. Blue Letter Biblen sanakirja antaa sanalle lyo ykkösmerkitykseksi loose.

Mielestäni se, miten jae Matt. 5:19 on käännetty King James käännöksessä saattaa johtaa tietynlaiseen opilliseen harhakäsitykseen tai vahvistaa opillista harhakäsitystä, näin on ehkä tapahtunut eräiden judaistien sekä adventtikirkon harhaoppia muistuttavan opin puolesta kiivailevien kohdalla.

Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary:ssa on huomautus koskien jakeen Matt. 5:19 käännöstä koskien sanan lyo käännöstä King James käännöksessö. Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary: Matt. 5:19. 'Whosoever therefore shall break - rather, "dissolve," "annul," or "make invalid" one of these least commandments". ' Eli huomatus : ennemmin "dissolve," "annul," tai "make invalid" kuin 'break".

Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary:
Matt. 5:19. Whosoever therefore shall break - rather, "dissolve," "annul," or "make invalid" one of these least commandments"

Entä sitten jae Room. 2:13

Mielestäni jae Room. 2:13 ei tarkoita, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki, ja mielestäni se jae ei tarkota, että uskovan täytyisi ruveta tekemään lain tekoja, jotta hänet vanhurskautettaisiin.

[Room. 2:13] Eivät näet lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain tekijät vanhurskautetaan.

Katkelma Cambridge Bible for Schools and Colleges teoksesta koskien Room. 2:13: 'It merely states the conditions of legal justification, whether fulfilled in fact or not'. Suomennettuna: 'Se [jae] vain ilmoittaa lakivanhurskuttamisen ehdot joko täytettynä tosiasiassa tai ei'.

Katkelma Expositor's Greek Testament teoksesta koskien jaetta Room 2:13 'Whether there are persons who perfectly keep the law, is a question not raised here'. Suomennettuna: 'Onko henkilöitä jotka täydellisesti pitävät lain, on asia jota ei mainittu tässä'.

[Room. 2:25] Ympärileikkaus kyllä hyödyttää jos tekisit lain, mutta jos olet lainrikkoja, on ympärileikkauksesi tullut ympärileikkaamattomuudeksi. 26 Jos siis ympärileikkaamaton pitäisi lain vanhurskauden, eikö hänen ympärileikkaamattomuuttaan lueta ympärileikkaukseksi?

 Onko tai onko ollut joku ympärileikkaamaton, joka on kaikilta osin pitänyt lain vanhurskauden? Entä onko sellaista, joka on mainittu jakeessa Room. 2:13 'lain tekijät vanhurskautetaan', tapahtunut käytännössä? Pastori, messiaaninen juutalainen Michael Yaron opettaa: 'Onko olemassa joku, joka täyttää kaikki 613 käskyä?' /--/ 'Kukaan ei pysty näitä lakeja täyttämään'.

Mielestäni jaetta Room. 2:13 kannattaa tutkia asiayhteydessään, lukea koko 2 luku. Vertaa myös jakeisiin Gal. 3:10 ja 5:3-4

[Gal 3:10] Sillä jotka lain teoista ovat, alla kirouksen ovat; sillä kirjoitettu on: 'Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikissa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee.'
11 Ja että laissa ei ketään vanhurskauteta Jumalan edessä, selvää, koska vanhurskas uskosta elää.

[jakeista Gal. 5:3-4] Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen tekemään koko lain.
4 Te olette joutuneet pois Messiaasta, te, jotka laissa vanhurskautetaan

[Room. 2:9-29, Toivo Koilon käännöksestä hieman korjattuna]

2:9 Vaiva ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, sekä juutalaisen ensin että kreikkalaisen,   10 mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle joka tekee sitä mikä hyvä on, sekä juutalaiselle ensin että kreikkalaiselle.  11 Sillä Jumala ei katso henkilöön. 12 Sillä kaikki jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki jotka laissa ovat syntiä tehneet, ne lain kautta tuomitaan. 13 Eivät näet lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain tekijät vanhurskautetaan.  14 Sillä kun pakanat joilla ei ole lakia, luonnostaan tekevät lain tekoja, nämä joilla ei lakia ole, itselleen ovat laki.  15 Nuo jotka osoittavat lain teon olevan kirjoitettuna heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa todistaa ja ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä  16 sinä päivänä jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Jesus Messiaan kautta minun evankeliumini mukaan 17 Katso, sinua kutsutaan juutalaiseksi ja sinä luotat lakiin ja kerskaat Jumalassa 18 ja tunnet Jumalan tahdon ja laissa opetettuna tutkit mikä hyvää on, 19 ja luulet olevasi sokeain taluttaja, pimeässä olevain valo,                                           20 ymmärtämättömäin kasvattaja, alaikäisten opettaja, sinulla kun on laissa tiedon ja totuuden muoto. 21 Sinäkö siis joka toista opetat, et itseäsi opeta; joka julistat ettei saa varastaa, varastat;   22 joka sanot ettei saa tehdä aviorikosta, teet aviorikoksen; joka kauhistut epäjumalia, ryöstät temppelistä;   23 joka laissa kerskaat, häpäiset lain rikkomisella Jumalaa?  24 Sillä 'teidän tähtenne Jumalan nimeä rienataan pakanain keskellä', niin kuin on kirjoitettu. 25 Ympärileikkaus kyllä hyödyttää jos tekisit lain, mutta jos olet lainrikkoja, on ympärileikkauksesi tullut ympärileikkaamattomuudeksi.  26 Jos siis ympärileikkaamaton pitäisi lain vanhurskauden, eikö hänen ympärileikkaamattomuuttaan lueta ympärileikkaukseksi?                                                      27 Luonnostaan ympärileikkaamaton lain-täyttäjä tuomitsee sinut joka lain kirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lain-rikkoja.                                                            28 Sillä ei se ole juutalainen joka ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa,                                                                                             29 vaan se on juutalainen joka sisimmässään on juutalainen, ja sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimella, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä vaan Jumalalta.

Jaak. 2:8-11 Jos kuitenkin täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: 'Rakasta lähimmäistäsi kuin sinua', niin teette hyvin, mutta jos te respect to persons, teette synnin, ja teitä syytetään sen lain alla kuten rikkojia. Sillä joka pitää koko lain mutta lankeaa yhdessä [kohtaa], hän on tullut syylliseksi kaikissa [kohdin]. Sillä hän joka sanoi: 'Älä tee aviorikosta', sanoi myös: 'Älä tapa'. Jos et teekään aviorikosta, mutta tapat, sinusta on tullut lain rikkoja.

Uskon, että myöskään jakeet Jaak 2:10-11 EIVÄT tarkoita sitä että Jesus Messiaaseen uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki. Ja uskon, että tuossa yhteydessä sitä, että jos kuninkaallista lakia - rakasta lähimmäistäsi kuin sinua - rikkoo siten, että respects to persons, verrataan siihen että - joka pitää koko lain mutta lankeaa yhdessä [kohtaa], hän on tullut syylliseksi kaikissa [kohdin]-.

[Kreikan sana prosopolempteo on edellisessä kappaleessa käännetty englanniksi respect to persons, Blue Letter Biblessä ilmaisua to respect the person selitetään seuraavasti: '[i.e. the external condition of man] '.  Viides määritelmä Websterin vuoden 1913 sanakirjasta ilmaisuille To respect the person or To respect the persons:  'To favor a person, or persons on corrupt grounds; to show partiality. "Ye shall not respect persons in judgment."                             --Deut. i. 17. ']

Mielestäni myöskään jae Room. 8:4 ei tarkoita, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki. Huomioi jae Room 8:3.

8:3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli heikko lihan kautta, Jumala, oman Poikansa lähettäneenä kaltaisuudessa synti lihan, ja synnin tähden, tuomitsi synnin lihassa,
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

Hannu opettaa, että Jesus on täyttänyt lain puolestamme, ja että Jesus kuitenkin oli synnitön ja täytti eläessään täydellisesti kaikki lain vaatimukset, ja oli siten vapaa lain tuomiosta. Ja jotta hän voisi sovittaa ihmiskunnan synnit, oli hänen itsekin kuuluttava ihmissukuun - siksi Jumala tuli ihmiseksi. Näin hän pystyi ottamaan päälleen meille kuuluvan lain kirouksen ja tuomion, ja täytti lain vaatimuksen meidän edestämme...'

E. N. opettaa: 'Paavali osoitti, että se, että ei ole lain alla oli ehdollista perustuen Hengessä vaeltamiselle, ei lihassa'.

Mielestäni myöskään jakeet Room. 13:8-9 eivät tarkoita, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki.

[Room. 13:8] Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.  13:9 Sillä nämä: älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, ja jos jokin toinen käsky, tässä sanassa tiivistetään, tässä: rakasta lähimmäistäsi kuin sinua

Mielestäni myöskään jae Gal. 5:23 'Sellaista vastaan ei ole laki', ei tarkoita sitä että uskovien pakanien täytyisi pitää Mooseksen laki, vaan mielestäni jakeessa Gal 5:23 esitetään toteamus.

[Room. 7:14, v. 1776 käännös] Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen: vaan minä olen lihallinen, synnin alle myyty.

Eräs judaisti yritti mielestäni vääntää kieroon myös jaetta Room. 7:14.  Vaikka laki on hengellinen, niin mielestäni se EI TARKOITA, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki ollakseen hengellinen ja Hengessä vaeltava. Gal. 5:18 Mutta jos Hengellä johdetaan-teitä, niin ette ole lain alla. Kts. myös Gal. 3. luku.

Mielestäni myöskään jae 1.Kor. 14:34 ei tarkoita, että uskovien, jotka ovat etnisyydeltään pakanakansaa, täytyisi pitää Mooseksen laki.

[1.Kor. 14:34] Olkoot naisenne vaiti seurakuntakokouksissa, sillä ei ole ollut sallittua heidän puhua, vaan olla alamaisia, niinkuin lakikin sanoo.

Jotkut judaistit ovat mielestäni myös yrittäneet vääntää kieroon jaetta Apt. 15:21. Mielestäni jae Apt. 15:21 ei tarkoita, että uskovien pakanakansojen tarvitsisi pitää Mooseksen laki, ja mielestäni se jae ei tarkoita, että uskovien, jotka ovat etnisyydeltään pakanakansaa, täytyisi mennä synagogaan kuuntelemaan Mooseksen lain lukemista. Tuntematon mies opettaa: 'Jaakobin maininta Mooseksen lain lukemisesta synagogissa ei tule ottaa kehotuksena tehdä niin, se on toteamus sen kohtaan, mitä oli tapahtunut. Apostolien kokouksen päätökset epäjumalalle uhratun, veren ja aviorikoksen karttamisesta olivat tuttuja juutalaisille ja heihin liittyneille. Mutta, on hyvä huomioida, että seurakuntaan liittyi enemmän ja enemmän pakanoita, jotka eivät koskaan olleet käyneet synagogassa ja joille Mooseksen lain säädökset olivat vieraita. '[Oma huomatukseni: tuossa opetuksessa mainittiin aviorikoksen karttaminen, mutta käsittääkseni apostolien kokouksessa mainittiin haureuden karttaminen.]

'Paavalin kerrotaan käyneen synagogassa. [Sivuhuomautus tähän: Synagogaa ei mainittu Mooseksen laissa, ja niitä alettiin käyttämään todennäköisesti Babylonin pakkosiirtolaisuuden aikana tai sen jälkeen.] Miksi? Hän meni sinne saarnaamaan Jeesuksesta. Yleensä hän aloitti lähetystyönsä juutalaisten parissa, ja synagoga oli luonnollinen paikka missä oli mahdollisuus tavata Jumalan sanasta kiinnostuneita ihmisiä. Mutta kävivätkö uudet opetuslapset synagogassa? Efesoksessa Paavali kävi kolme kuukautta synagogassa. Muta hän julisti myös torilla [Apt 17:17], koska pakanat eivät käyneet synagogassa. Myöhemmin häntä alettiin vastustamaan, ja niinpä hän vei uskovat opetuslapset mukanaan ja alkoi käyttää Tyrannoksen koulun luentosalia uskovien kokoontumispaikkana. Samoin uudessa testamentissa on useita viitteitä, että uskovat kokoontuivat yksityiskodeissa. Jeesus oli ennustanut, että hänen seuraajansa erotettaisiin synagogasta [Joh 16:2].

Tuntematon mies opettaa: Oksastetaanko pakanat oliivipuuhun, joka edustaa Israelin kansaa, ja tuleeko heistä näin ollen Mooseksen lain alaisuudessa eläviä israelilaisia? Oliivipuu edustaa sen Jumalan tarkoituksen toteutumista, joka koskee Aabrahamin kanssa tehtyä liittoa [1. Moos. 22:17, 18]. Jeesuksen seuraajiksi ryhtyneistä ei tullut kirjaimellisia juutalaisia, vaan hengellisiä sellaisia. Puun runko edustaa Aabrahamin siementä, eli Jeesusta. Jos runko edustaisi Israelin kansaa, miksi siitä voisi sitten poistaa juutalaisia, jotka eivät uskoneet [jae 17]? Juutalaiset, jotka eivät uskoneet, olivat edelleen juutalaisia, mutta heistä ei tullut osa hengellistä Israelia.

Pastori, Israelissa asuva messiaaninen juutalainen Michael Yaron opettaa kirjassa Iloa tuhkan sijaan, s. 131: 'Ei-juutalaisen ei tarvitse kääntyä juutalaisuuteen eikä juutalaisen pyrkiä olemaan kuin pakanakristitty. Tärkeää on, että kaikki eläisivät lähellä Jumalaa.'

- - - -

[1.Kor. 9:21, tässä jakeessa pieni eroavaisuus bysanttilaisen ja alexandrialaisen tekstin välillä]

21 ilman lakia oleville kuin [olisin] ilman lakia, [vaikka] en ole ilman lakia Jumalalle, vaan Messiaalle laissa - voittaakseni ilman lakia olevia;

Uskon, että sana laki Raamatussa viittaa erittäin monissa kohdissa viiteen Mooseksen kirjaan, mutta ei aivan kaikissa kohdissa, uskon että mm. jakeissa Gal. 6:2, Jaak. 1:25 ja Jer. 31:33 [ja tuon jakeen siteerauksissa jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16] sana laki ei tarkoita viittä Mooseksen kirjaa.

Suom. 1933 käännöksessä jakeessa Jer. 31:33 on mielestäni harhaanjohtavaa, että sana nathan on käännetty tuossa jakeessa Jer. 31:33 sanalla panna eikä sanalla antaa, ja että tuon jakeen siteerauksissa v. 1938 käännöksessä jakeissa Heb. 8:10 ja 10:16 kreikan sana didomi on käännetty sanalla panna eikä sanalla antaa.

[Jer. 31:33] Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Jhwh: Minä annan lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä;

[Joh. 1:17] se laki annettiin Mooseksen kautta, sulous ja totuus ilmaantui Jesus Messiaan kautta

[Joh. 1:17] For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Messiah.

Koska Jhwh Jumala antoi tooran eli lain Mooseksen kautta, niin arvelen, että tuskinpa hän antaisi sen saman lain sitten Uudessa liitossa sydämiin. Arvelen, että jakeessa Jer. 31:33 sana torah eli laki viittaa johonkin muuhun kuin viiteen Mooseksen kirjaan.

[2.Moos. 34:28] Ja hän oli siellä Jhwh:n tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä leipää ja juomatta vettä. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.

Vertaa

2.Kor. 3:3 Sillä ilmeistä on, että te olette Messiaan kirje palveltu meiltä, kirjoitettu ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydänten lihatauluihin

Uskon, että Messiaan kirje, sydänten lihatauluihin kirjoitettu, ei ole sama kuin Mooseksen laki, ja että Messiaan kirje ei ole sama kuin kymmenen käskyä.

2. Kor. 3:6-9 who also made us sufficient to be ministrants of a new covenant, not of letter, but of spirit; for the letter doth kill, and the Spirit doth make alive and if the ministration of the death, in letters, engraved in stones, came in glory, so that the sons of Israel were not able to look stedfastly to the face of Moses, because of the glory of his face -- which was being made useless, how shall the ministration of the Spirit not be more in glory? For if the ministration of the condemnation is glory, much more doth the ministration of the righteousness abound in glory;

Uskon, että tuossa jakeessa 2.Kor. 3:6 sana gramma, se kirjain / se kirjoitus, viittaa Vanhan liiton sanoihin kymmeneen käskyyn, perustelunani mm. jae 2. Kor. 3:7 jossa sanat palvelusvirka kuoleman, kirjaimin kaiverrettu kiviin, sekä toisena perustelunani kahden opettajan opetus [Pulpit Commentary ja Matti Suo]. [Ja uskon, että sana gramma, suomeksi kirjain / kirjoitus jakeessa 2. Kor. 3:6 EI viittaa Uuden liiton kirjoituksiin.]

[2.Kor. 3:6] joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan Uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan Hengen; sillä se kirjain kuolettaa, mutta se Henki tekee eläväksi.
[3:7] Ja jos [jo] palvelusvirka kuoleman, kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin että Israelin pojat eivät voineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista,                                              [3:8] how shall the ministration of the Spirit not be more in glory?
[3:8] kuinka paljon enemmän palvelusvirka Hengen on-oleva kirkkaudessa                  [3:9] Sillä jos kadotustuomion palvelusvirka oli kirkkautta, niin on vanhurskauden palvelusvirka vielä paljoa runsaammassa määrin kirkkautta.                                                  [3:9] for if the ministration of the condemnation is glory, much more doth the ministration of the righteousness abound in glory;

[Room 7:6] mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista kuolleina [sille] jossa meitä pidätettiin, että palvellaksemme Hengen uutuudessa, ja ei kirjaimen vanhuudessa

Uskon, että myös jakeessa Room. 7:6 sana kirjain viittaa kymmeneen käskyyn, ja että sana laki tuossa jakeessa viittaa viiteen Mooseksen kirjaan. Tuossa käännöksessä kreikan sanat nyni de katergethemen apo tou nomou on käännetty sanoilla 'mutta nyt mitätöitiin-meidät irti siitä-laista', suomeksi ne kreikan sanat voisi mielestäni kääntää myös sanoilla 'mutta nyt lakkautettiin-meidät irti siitä-laista' , suom. v. 1938 käännöksessä ne sanat on käännetty sanoilla 'mutta nyt me olemme irti laista' ja Raamattu kansalle käännöksessä sanoilla 'mutta nyt olemme päässeet irti laista'.

-- - - - - - -

Mielestäni myöskään jakeet 1.Kor. 7:19 ja 1.Kor. 14:37, Ilm. 14:12 ja Ilm. 22:14 eivät tarkoita, että uskovien pakanien täytyisi pitää Mooseksen laki. Mielestäni jae 1.Kor. 14:37 on hyvä todiste sille, että sana käsky ei aina viittaa viidessä Mooseksen kirjassa oleviin käskyihin. [Jakeessa 1.Kor. 14:37 kreikan sana entole, käsky, on bysanttilaisessa ja Textus Receptuksesta tekstissä monikkomuodossa, vaikka v. 1938 ja 1992 käännöksissä sana käsky onkin yksikkömuodossa tuossa jakeessa]

[1.Kor. 14:37] if any one doth think to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge the things that I write to you -- that of the Lord they are commands

[1.Kor. 14:37] Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, tietäköön, että mitä teille kirjoitan, ne ovat Herran käskyjä.

[Joh. 13:34] Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne

[1.Kor. 7:19] Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen.

[Ilm. 14:12] Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jesuksen uskon

[Ilm 22:14] autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä tekevät, että olis valtuutensa heidän elämän puulle ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät

J. L. Culberson opettaa: 'Kristuksen [Messiaan] käskyt on kirjoitettuna Uudessa testamentissa,'

Uskon, että Jesuksen käskyt ovat Jumalan käskyjä, sillä Raamatussa sanotaan:

[Joh. 7:16] Jesus vastasi heille ja sanoi: 'Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.

[jakeesta Joh 8:51 ] Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos joku pitää sanani....

[Joh 12:47] Ja jos joku kuulee minun sanani eikä usko, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan että vapahtaisin maailman.
48 Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä puhuin, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.
49 Sillä en minä itsestäni puhunut, vaan Isä, joka minut lähetti, itse antoi minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.
50 Ja minä tiedän, että hänen käskynsä iäinen elämä on. Sentähden, minkä puhun, sen puhun niin, kuin Isä on sanonut minulle .

[Joh. 14:10] Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, hän tekee teot,

[Joh. 14:15] Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.

[Joh. 14:21] Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.

[Joh. 14:23] Jesus vastasi ja sanoi hänelle: Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan

[Joh. 15:10] Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan

[Joh. 15:12 ] Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.

[Joh. 17:8] Sillä ne sanat, jotka sinä annoit minulle, minä olen antanut heille; ja he ottivat ne vastaan ja tiesivät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskoivat, että sinä lähetit minut.

[Joh. 17:14] Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihasi heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole

Mielestäni kannattaa varoa sellaisia oppeja, jotka painottavat kymmenen käskyn pitämistä, mutta eivät opeta lainkaan tai juuri lainkaan Jesus Messiaan sanojen ja käskyjen pitämistä. Jos sinä olet sellainen, joka on omaksunut kymmentä käskyä korostavan opin, niin saanko neuvoa sinua, että huomioi mm. että [jakeesta 1.Joh. 5:17] Kaikki vääryys on syntiä, ja huomioi Jesus Messiaan käskyjen ja sanojen pitäminen, ja huomioi myös hyvien tekojen tekeminen.

https://sanojaevankeliumista.webnode.fi/l/jesuksen-kaskyt-ja-sanat/ 

Uskon, että me emme ole Mooseksen lain alla, ja uskon että me emme ole kymmenen käskyn alla. Eräältä Kerriganilta kysyttiin, että pitääkö hän kymmenen käskyä. Hän vastasi, että ne kymmenestä käskystä, jotka on toistettu Uudesta testamentissa. Itse vastaisin melko samalla tavalla, mutta en aivan samalla tavalla. Yritän pitää muut sanat kymmenestä käskystä, mutta kahta seuraavaa virkettä en yritä kokonaan pitää.

[Jakeesta 2.Moos. 20:4, RK-käännös] Älä tee itsellesi patsasta äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaalla tai alhaalla maan päällä tai vesissä maan alla

[Jakeesta 2.Moos. 20:8-11] Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi,
ja päivä seitsemäs sapatti Jhwh:lle Jumalasi, silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.

Minulla on kuvia ja tapanani on tehdä töitä lauantaisin [sapattina].

Sivustolta bible.ca suomennettuja katkelmia:
'Jesus ei sanonut pidä 10 käskyä '.

Joh. 13:34 Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Opetus: 'Tämä käsky ei ole osa kymmenestä käskystä. 2.Joh. 5 sanoo' ; Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niinkuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan minä kirjoitan sen, joka meillä alusta asti on ollut: että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. 'Opetus: 'Kun adventistit yrittävät sanoa 'rakastatte toisianne' oli tiivistelmä osasta kymmentä käskyä, he väittävät vastaan Jesukselle, joka sanoi se oli UUSI.'

[Joh. 15:10-12] Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.
Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.
Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.

[Tähän loppui sivustolta bible.ca suomennetut opetukset. Uskon nuo heidän sivustoltaan käännetyt opetukset, mutta en usko kaikkia  heidän sivustoillaan olevia opetuksia.]

Eräs henkilö kysyi, että kuuluuko rakkauden kaksoiskäsky meille. Uskon, että olisi hairahdus [synti] olla rakastamatta Jhwh Jumalaa koko sydämestään ja mielestään, ja lähimmäistään kuin itseään, eli yritän olla rikkomatta rakkauden kaksoiskäskyä vastaan, yritän pitää rakkauden kaksoiskäskyn.

[Room. 13:8] Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. 13:9 Sillä nämä: 'Älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse', ja jos jokin toinen käsky, tässä sanassa tiivistetään, tässä: 'Rakasta lähimmäistäsi kuin sinua.'

Mielestäni myöskään jakeet Room. 13:8-9 eivät tarkoita, että uskovan täytyisi pitää Mooseksen laki tai kaikki kymmenen käskyä. Mutta nuo niissä jakeissa mainitut käskyt rakasta lähimmäistäsi kuin sinua, älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, yritän kyllä pitää. [Mielestäni suomalaisessa käännöksessä jakeessa Room 13:9 sana sisältyä on huono käännös, ja sana tiivistää olisi parempi käännös.]

Ehkä joku kysyy, että miksi pyrin pitämään esim. käskyt älät tapa, älä varasta, älä tee aviorikosta, ja kunnioita isääsi ja äitiäsi, mutta en pyri sellaisenaan pitämään sapattikäskyä. Syy miksi en varasta, on se, että uskon, että varastaminen on hairahdus [synti], mutta että työnteko sapattina ei ole [hairahdus] synti. Uudessa testamentissa sanotaan:

[1.Piet. 4:15] Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin;

[1.Kor.6:10] eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan kuningaskuntaa.

[Matt. 15:19] Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset

[Ilm. 9:21] He eivät jälkeenmuutosharkinneet murhiaan eikä velhouksiaan eikä haureuksiaan eikä varkauksiaan.

[Matt. 19:18] Hän sanoi hänelle: Mitkä? Jesus sanoi: Nämä: Älä tapa, Älä tee aviorikosta, Älä varasta, Älä sano väärää todistusta,
19:19 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja: Rakasta lähimmäistäsi kuin sinua.

[Room. 13:9] Sillä nämä: Älä tee aviorikosta, Älä tapa, Älä varasta, Älä himoitse, ja jos jokin toinen käsky, tässä sanassa tiivistetään, tässä, Rakasta lähimmäistäsi kuin sinua.

[Ef. 6:] Kunnioita isääsi ja äitiäsi - tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus -
6:3 että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä.

Ja uskon että varkaus luetaan lihan teoksi [jakeessa Gal. 5:21 mainitaan 'ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista tekevät, eivät peri Jumalan kuningaskuntaa'] ja että varkaus sisältyy jakeessa 1.Tim 1:10 mainittuun ilmaisuun 'ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia', mutta uskon, että työntekoa sapattina ei lueta tuohon kategoriaan eikä myöskään lihan teoksi.

Kolme katkelmaa entisen adventistin, pastori J. Mark Martin'in opetuksesta suomennettuna:'Jerusalemin kokouksen lopullinen ratkaisu ei sisällä viitettä sapatin pitämiseen.'
' Ei kertaakaan Uudessa Testamentissa meitä käsketä pitämään sapatti.'
'Jos sapatin pitäminen olisi välttämätön osa uuden liiton suhdetta Jumalan kanssa, se olisi mainittu keskustelussa koska se olisi ollut vieras käytäntö pakanakansoille.' John MacArthur'in opetusta suomennettuna: 'Kun apostolit kokoontuivat Jerusalemissa kokouksessa [Apostolien teot 15], he eivät määränneet sapatin pitämistä uskoville pakanakansoille.'

- - - - - - - - - -

[1.Joh 3:4] Jokainen, joka tekee synnin, myös vääryyden tekee, ja synti on vääryys.

[1.Joh 3:4] Jokainen, joka tekee hairahduksen, myös vääryyden tekee, ja hairahdus on vääryys.

[1.Joh 3:4, Tuomas Leväsen käännös aramean kielisestä tekstistä] Mutta joka syntiä tekee, harjoittaa vääryyttä. Sillä synti on kaikkea sitä vääryyttä.

[1.Joh 3:4, Aramaic Bible in Plain English] But whoever commits sin commits evil, for sin is entirely evil.

[1.Joh 3:4, Douay-Rheims Bible] Whosoever committeth sin committeth also iniquity; and sin is iniquity.

[1.Joh 3:4, vuoden 1776 käännös] Jokainen, joka syntiä tekee, se myös tekee vääryyttä, ja synti on vääryys.

Mielestäni jotkut judaistit käyttävät tarkoitushakuisesti ja harhaanjohtavasti sanaa laittomuus ja kreikan sanaa anomia. Kreikan sana anomia on käännetty sanalla laittomuus joissain lauseissa vuoden 1938 käännöksessä. Voisi vähän tutkiskella kreikan sanaa anomia. Mielestäni jae 1.Joh 3:4 on tuossa v. 1776 käännöksessä käännetty paremmin kuin v. 1938 käännöksessä. Tuossa jakeessa on kaksi kertaa sana anomia. Vuoden 1776 käännöksessä tuossa jakeessa sana anomia on käännetty sanalla vääryys [muodossa vääryyttä sekä muodossa vääryys, itse taivuttaisin tuon ensimmäisen vääryys sanan muodossa vääryyden, tai toki voisin käyttää käännöksenä jotain muutakin sanaa kuin vääryys, mutta en käyttäisi sanaa laittomuus. Syy miksi en käyttäisi sanaa laittomuus tuossa jakeessa, on väärinkäsitysten välttäminen, ennenkaikkea se, että judaistit eivät vääntäisi kieroon tuota jaetta. Vuoden 1938 käännöksessä sana anomia on käännetty sanalla laittomuus tuossa jakeessa. Ja sitäpaitsi 1. Johanneksen kirjeessä ei tietääkseni edes ole sanaa nomos eli laki, vaikka sana anomia löytyykin.]

[Jakeessa 1.Joh. 5:17 on kreikan sana adikia, joka on käännetty sanalla vääryys v. 1938 käännöksessä, joten mieluiten, jos löytyisi jokin toinen sopiva sana kuin vääryys, niin kääntäisin sanat anomia ja adikia eri sanoilla Johanneksen kirjeessä, mieluiten en siis molemmissa jakeissa 1.Joh 3:4 ja 1.Joh. 5:17 käyttäisi sanaa vääryys. Mutta joka tapauksessa en käyttäisi sanaa laittomuus käännökseksi sanalle anomia jakeessa 1.Joh 3:4.]

Jakeessa Heb. 1:9 on siteeraus Psalmista 45:8 [7], siinä kreikan sanan anomia takana on hebrean sana resha. En nähnyt Gesenius Lexicon'issa määritelmää lawlessness [laittomuus] käännöksenä sanalle resha, mutta kylläkin sanat wickedness, unrighteousness, fraud ja falsehood.

Jakeessa Room. 4:7 on siteeraus psalmista 32:1, siinä kreikan sanan anomia takana on heprean sana pesha. En nähnyt Gesenius Lexicon'issa määritelmää lawlessness [laittomuus] käännöksenä sanalle pesha, mutta kylläkin sanat defection, rebellion, a fault, a trepass, sin ja transgression.

Jakeessa Matt 7:23 v. 1776 käännöksessä kreikan sanat hoi ergazomenoi ten anomian on käännetty sanoilla 'te väärintekiät', kun taas v. 1938 käännöksessä nuo sanat hoi ergazomenoi ten anomian on käännety sanoilla 'te laittomuuden tekijät'.
Nuo sanat hoi ergazomenoi ten anomian löytyvät myös Vanhan testamentin kreikankielisestä Septuagintakäännöksestä psalmista 6:8 [ joissain käännöksissä, myös suomalaisissa numeroitu jakeella 6:9] , ja noiden kreikan sanojen takana ovat heprean sanat poale awen. Eli siis tuossa jakeessa Psa 6:8 [6:9] heprean sana awen on käännetty Septuagintassa kreikan sanalla anomia. En nähnyt Gesenius Lexicon'issa määritelmää lawlessness [laittomuus] käännöksenä sanalle awen, mutta kylläkin sanat emptiness, vanity, falsehood, fraud, wickedness, iniquity, misfortune, adverse circumstances ja calamity.

[Matt. 7:23, vuoden 1776 käännös] Ja silloin minä tunnustan, en minä teitä ikänä tuntenut: menkäät pois minun tyköäni, te väärintekiät.
[Matt. 7:23, King James käännös ] And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.

Mielestäni jakeessa Matt. 7:23 v. 1776 käännöksessä oleva ilmaisu 'te väärintekiät' on selkeämpi käännös kuin v. 1938 käännöksessä oleva ilmaisu 'te laittomuuden tekijät'.

[Psa 6:8 KJV] Depart from me, all ye workers of iniquity;

[Sen lisäksi voisi mielestäni myös huomioida jakeen Luuk. 13:27, jossa on kreikan sanat hoi ergatai tes adikias, käännetty sanoilla te vääryyden tekijät v. 1938 käännöksessä, jakeessa Luuk. 13:27 on kreikan sana adikia eikä anomia. ]

[Luuk 13:27, 1938 käännös] Mutta hän on lausuva: 'Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.

anomia

I the condition of without law
1 because ignorant of it
2 because of violating it
II contempt and violation of law, iniquity, wickedness

Huomaatko MYÖS määritelmän iniquity ja wickedness sanalla anomia.

Uskon, että sana vääryys, tai englanniksi iniquity, on parempi käännös sanalle anomia jakeessa 1.Joh. 3:4 kuin sana laittomuus, vetoan määritelmän iniquity ja wickedness ja vuoden 1776 käännöksen jakeesta 1.Joh. 3:4 lisäksi heprean sanoihin pesha, resha ja awen [en nähnyt Gesenius Lexicon'issa määritelmää lawlessness käännökseksi sanoille pesha, resha ja awen.

[Jakeesta 1.Joh. 5:17] Kaikki vääryys on syntiä.

Uskon, että kaikkia hairahduksia eli syntejä ei ole erikseen lueteltu laissa. Jakeessa 1.Joh. 5:17 on kreikan sana adikia, joka on käännetty sanalla vääryys tuossa jakeessa, ja kreikan sana hamartia, käännetty sanalla synti. Novumin sanakirja määrittelee kreikan sanan hamartia seuraavilla sanoilla: 'osumattomuus, erehdys, rikkomus, synti'. Itse lisäisin tuohon määritelmään sanat huti ja hairahdus. Katkelma Novumin sanakirjasta: 'Oikeuskielessä ja filosofiassa hamartia on kollektiivinen termi, joka sulkee sisäänsä kaikenlaiset rikkomukset'.

Katkelma Novumin sanakirjasta: 'Kreikan verbi hamartano merkitsee olla osumatta maaliin, ja samaten heprean verbi hata' merkitsee ensinnäkin 'mennä ohi maalin, eksyä tieltä', sitten myös 'ottaa harha-askel, käyttäytyä pahoin, tehdä syntiä. Tätä verbiä käytetään useissa Vt:n kohdassa ei-uskonnollisessa merkityksessä, esim. Tuom. 20:16 'jokainen näistä osasi lingota kiven hiuskarvalleen, hairahtumatta', Snl 19:2 'kiirehtivän jalka astuu harhaan'. Viimeksi mainittu esimerkki on hyvin valaiseva, koska siinä sana voidaan itse asiassa käsittää täysin kirjaimellisesti tieltä harhaan astumisena tai [kohdan selvän sivumerkityksen mukaisesti] joko älyllisenä erehdyksenä, jonka aiheuttaa hätiköity ratkaisu, tai moraalisena harha-askeleena, siis syntinä.'

'Useimmissa niistä kohdista, joissa hata' esiintyy VT:ssä, sanaa käytetään moraalisessa ja hengellisessä merkityksessä; se tarkoittaa synnin tekemistä joko lähimmäistä, 1Ms 20:9, tai Jumalaa vastaan. Se tapa, jolla sanaa käytetään, osoittaa, että sillä on merkitys 'tehdä syntiä' kaikkine merkitysvivahteineen.'

- - -- -- - - - -

Otan esiin muutamia lain käskyjä, ja pohdin vielä lain lainmukaista käyttöä 2. Moos. 20:13 Älä tapa

3. Moos. 18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus

2. Moos.21:16 Joka varastaa ihmisen ja joko myy hänet tahi pitää häntä hallussansa, se rangaistakoon kuolemalla

3.Moos 19:31 Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Jhwh, teidän Jumalanne

3.Moos. 20:6 Ja jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien puoleen, lähtien haureudessa kulkemaan heidän jäljessänsä, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja hävitän hänet hänen kansastansa.
3.Moos 20:27 Jos jossakin miehessä tai naisessa on vainaja- tai tietäjähenki, niin heidät rangaistakoon kuolemalla; heidät kivitettäköön, he ovat verivelan alaiset.

2.Moos 20:15 Älä varasta

Jakeesta 3. Moos.19:19 Älä anna karjassasi kahden erilaisen eläimen pariutua, älä kylvä peltoosi kahdenlaista siementä, älköönkä kahdenlaisista langoista kudottua vaatetta tulko yllesi 3.Moos. 19:27 Älkää keritkö tukkaanne päälaen ympäriltä, äläkä leikkaamalla turmele partasi reunaa.

2. Moos 23:15 Pidä happamattoman leivän juhla: seitsemänä päivänä syö happamatonta leipää, niinkuin minä olen sinua käskenyt, määrättynä aikana aabib-kuussa, sillä siinä kuussa sinä olet lähtenyt Egyptistä; mutta tyhjin käsin älköön tultako minun kasvojeni eteen

3. Moos. 11:4 Näitä älkää kuitenkaan syökö niistä, jotka märehtivät, ja niistä, joilla on sorkat: kamelia

3.Moos 11:7 sikaa, jolla tosin on kokonansa halkinaiset sorkat, mutta joka ei märehdi; se olkoon teille saastainen.

2. Moos. 20:4. Älä tee itsellesi patsasta äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaalla tai alhaalla maan päällä tai vesissä maan alla [RK-käännös]

2. Moos. 20:8-11, Muista pyhittää päivä sapatin. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi, ja päivä seitsemäs sapatti Jhwh:lle Jumalasi, silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.

1. Tim. 1:8-10 Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä lainmukaisesti käytetään, tietäen tämän että lakia ei aseteta vanhurskaalle, vaan väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valehtelijoille, valapattoisille ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia

Otan esiin murhaajat, koska se mainitaan noissa jakeissa 1.Tim. 8-10. Jos joku tekisi murhan, niin asetetaanko laki hänelle? Uskon, että asetetaan.

Jakeessa 1.Tim. 1:10 mainitaan myös miehimykset. Mitä jos joku ei-uskova mies makaisi miehen kanssa? Asetetaanko laki hänelle? Tai mitä jos uskova suomalainen mies lankeaisi makaamaan miehen kanssa, asetetaanko laki hänelle siinä langenneessa tilassa? Onko hän enää vanhurskas siinä tilassa tehtyään sellaisen teon? Onko hän enää Jumalan sulouden alla siinä tilassa? Onko hän lain alla siinä tilassa?

Tai mitä jos joku ei-uskova sieppaisi jonkun ja myisi tämän orjaksi? Asetetaanko laki tuolle ihmisten varastajalle? Tai mitä jos uskova suomalainen lankeaisi ja sieppaisi jonkun ihmisen ja myisi tämän? Asetetaanko laki hänelle? Onko hän enää vanhurskas siinä tilassa tehtyään sellaisen teon? Onko hän enää Jumalan sulouden alla siinä tilassa? Onko hän lain alla siinä tilassa?

Arvelen, että jos uskova lankeaisi sieppaamaan ja myymään jonkun ihmisen, niin hän ei ole enää vanhurskas siinä langenneessa tilassa, ja että hän ei ole enää Jumalan sulouden alla siinä tilassa, ja laki asetetaan hänelle.

[Väärinkäsitysten välttämiseksi kirjoitan seuraavan sivuhuomautuksen: uskon että seurakunta tai yksittäinen uskova ei saa rangaista kuolemalla ketään näin Uuden liiton aikakautena, ei myöskään miehen kanssa maannutta miestä, eikä ihmisten varastajaa, eikä ihmistä, jossa on vainajahenki tai tietäjähenki. Room. 13:10 'Rakkaus ei tee lähimmäiselle pahoin'. Mutta arvelen että huonon [pahan] ihmisen saa poistaa keskuudestaan erottamalla hänet seurakunnasta. Kts. 1.Kor. 5:2 ja 5:9-13]

Tai mitä jos joku ei-uskova kääntyisi tietäjähengen puoleen? Asetetaanko laki hänelle? Tai mitä jos uskova suomalainen lankeaisi ja kääntyisi tietäjähengen puoleen? Asetetaanko laki hänelle? Onko hän enää vanhurskas siinä tilassa tehtyään sellaisen teon? Onko hän enää Jumalan sulouden alla siinä tilassa? Onko hän lain alla siinä tilassa?

Tai mitä jos joku ei-uskova varastaisi 5 euroa? Asetetaanko laki tuolle varkaalle? Arvelen, että asetetaan. Tai mitä jos uskova suomalainen lankeaisi ja varastaisi 5 euroa, asetetaanko laki hänelle? Onko hän enää vanhurskas siinä tilassa tehtyään sellaisen teon? Onko hän enää Jumalan sulouden alla siinä tilassa? Onko hän lain alla siinä tilassa?

Mitä jos joku uskova vanhurskas suomalainen mies on kylvänyt vuokraamaansa peltoon kahdenlaista siementä, asetetaanko laki hänelle? Arvelen, että tuo uskova suomalainen mies on yhä vanhurskas, että hän ei tehnyt syntiä siinä kun hän kylvi vuokraamaansa peltoon kahdenlaista siementä, ja että lakia ei aseteta hänelle, ja että hän on Jumalan sulouden alla.

Mitä jos joku uskova vanhurskas suomalainen mies on laittanut ylleen kahdenlaisista langoista tehdyn vaatteen, asetetaanko laki hänelle? Arvelen, että tuo uskova suomalainen mies on yhä vanhurskas, että hän ei tehnyt syntiä siinä kun hän laittoi ylleen kahdenlaisista langoista tehdyn vaatteen, ja että lakia ei aseteta hänelle

Mitä jos joku uskova vanhurskas suomalainen mies on leikannut partansa reunan, asetetaanko laki hänelle? Arvelen, että tuo uskova suomalainen mies on yhä vanhurskas, että hän ei tehnyt syntiä siinä kun hän leikkasi partansa reunan, ja että lakia ei aseteta hänelle

Mitä jos joku uskova vanhurskas suomalainen mies ei pitänyt happamattoman leivän juhlaa, asetetaanko laki hänelle? Arvelen, että tuo uskova suomalainen mies on yhä vanhurskas, että hän ei tehnyt syntiä siinä kun hän ei pitänyt happamattoman leivän juhlaa, ja että lakia ei aseteta hänelle.

Mitä jos joku uskova vanhurskas suomalainen mies söi sianlihaa, asetetaanko laki hänelle? Arvelen, että tuo uskova suomalainen mies on yhä vanhurskas, että hän ei tehnyt syntiä siinä kun hän söi sianlihaa, ja että lakia ei aseteta hänelle.

Mitä jos joku uskova vanhurskas suomalainen mies teki töitä sapattina eli lauantaina, asetetaanko laki hänelle? Arvelen että tuo uskova suomalainen mies on yhä vanhurskas, että hän ei tehnyt syntiä siinä kun hän teki töitä sapattina, ja että lakia ei aseteta hänelle.

Mitä jos joku uskova vanhurskas suomalainen mies teki töitä sunnuntaina, asetetaanko laki hänelle? Arvelen että tuo uskova suomalainen mies on yhä vanhurskas, että hän ei tehnyt syntiä siinä, kun hän teki töitä sunnuntaina ja että lakia ei aseteta hänelle. Ja uskon, että sunnuntai ei edes ole sapatti.

Mitä jos joku uskova vanhurskas suomalainen mies veisti karhua kuvaavan patsaan koristeeksi, asetetaanko laki hänelle? [Hän ei mitenkään palvo sitä patsasta, se on vain koriste.] Arvelen, että tuo uskova suomalainen mies on yhä vanhurskas, että hän ei tehnyt syntiä siinä kun hän teki karhua kuvaavan patsaan, ja että lakia ei aseteta hänelle.

Mitä jos joku judaisti tiettyihin lain käskyihin vedoten yrittäisi syyllistää uskovaa vanhurskasta suomalaista miestä siitä, että tämä leikkasi partansa reunan, kylvi vuokraamaansa peltoon kahdenlaista siementä, puki päälleen kahdenlaisista langoista kudotun vaatteen, ei pitänyt happamattoman leivän juhlaa, söi sianlihaa ja teki töitä sapattina, niin mitä arvelet, käyttääkö se judaisti tuossa tilanteessa lakia lainmukaisesti vai jotenkin väärin? Mielestäni se judaisti ei tuossa tilanteessa käyttänyt lakia lainmukaisesti, vaan käytti lakia väärin, sillä 'lakia ei aseteta vanhurskaalle'.

Mitä jos joku luterilainen yrittäisi syyllistää uskovaa vanhurskasta suomalaista miestä siitä, että hän teki töitä sunnuntaina? Mielestäni se luterilainen ei tuossa tilanteessa käyttänyt lakia lainmukaisesti, vaan käytti lakia väärin, sillä 'lakia ei aseteta vanhurskaalle'. Ja sitäpaitsi uskon, että sunnuntai ei edes ole sapatti.

Jakeissa 1.Tim. 1:9-10 mainitaan murhaajat, miehimykset ja ihmisten varastajat, joten en käsittele niitä sen enempää. Mutta syy miksi ajattelen, että laki asetetaan myös siinä tilanteessa jos veli lankeaisi kääntymään tietäjähengen puoleen, ja siinä tilanteessa jos veli lankeaisi varastamaan 5 euroa, on se, että arvelen että tietäjähengen puoleen kääntyminen ja varastaminen sisältyy jakeissa 1.Tim. 1:10 mainittuun ilmaisuun 'ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia'. [Vuoden 1938 käännöksessä jakeen 1.Tim. 1:10 loppuosassa käännetty sanoilla 'ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan'.]

Jakeessa Gal. 5:21 lihan teoissa mainitaan 'ja muut senkaltaiset'. Miten mahtaa olla, luokitellaanko tietäjähengen puoleen kääntyminen, ihmisen sieppaaminen sekä varastaminen tuohon 'ja muut senkaltaiset' kategoriaan?

Mutta arvelen, että alla mainittuja tekoja EI luokitella sisältyväksi jakeissa 1.Tim. 1:10 mainittuun ilmaisuun 'ja jos [on] jotakin toista joka on tervettä oppia vastaan ': uskova vanhurskas suomalainen mies on kylvänyt vuokraamaansa peltoon kahdenlaista siementä, ja uskova vanhurskas suomalainen mies on laittanut ylleen kahdenlaisista langoista tehdyn vaatteen, uskova vanhurskas suomalainen mies on leikannut partansa reunan, uskova vanhurskas suomalainen mies ei pitänyt happamattoman leivän juhlaa, uskova vanhurskas suomalainen mies ei maksanut kymmenyksiä, uskova vanhurskas suomalainen mies söi sianlihaa, uskova vanhurskas suomalainen mies teki töitä sapattina, uskova vanhurskas suomalainen mies teki töitä sunnuntaina, ja uskova vanhurskas suomalainen mies veisti karhua kuvaavan patsaan koristeeksi.

Arvelen, että jos uskova pakana ei saisi kylvää peltoon kahdenlaista siementä, jos hän ei saisi laittaa ylleen kahdenlaisista langoista tehtyä vaatetta, jos hän ei saisi leikata partansa reunaa, jos hän ei saisi syödä sianlihaa, jos hän ei saisi tehdä töitä sapattina, jos hän ei saisi tehdä itselleen patsaita tai kuvia, ja jos hänen täytyisi pitää happamattoman leivän juhla, niin arvelen että nuo asiat olisi mainittu Apostolien tekojen 15. luvussa jakeissa 20 ja 29 ja jakeessa Apt 21:25.

Toistan vielä muutaman Raamatunlauseen ja opetuksen.

E. N. opettaa : 'On totta että uskovat eivät ole Mooseksen lain alla. Paavali nuhteli siitä mitä hän kutsui 'toiseksi evankeliumiksi' -Gal. 1:6-, joka sai Galatalaiset lankeamaan suloudesta -Gal. 5:4-. Mutta tuo 'toinen evankeliumi ei ollut kuuliaisuutta Messiaalle; se oli havittelemista tulla vanhurskautetuksi Mooseksen lain avulla.

E. N. opettaa: 'Paavali osoitti, että se että ei ole lain alla oli ehdollista perustuen Hengessä vaeltamiselle, ei lihassa. Paavali sanoo': [Gal 5:16-25] Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
Mutta jos Hengellä johdetaan-teitä, niin ette ole lain alla.
Ja lihan teot ovat ilmeiset, joita ovat aviorikos, haureus, saastaisuus, irstaus,
epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, murhat, juopottelut, rellestykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista tekevät, eivät peri Jumalan kuningaskuntaa.
Ja hedelmä Hengen on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvänsuopuus, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka [ovat] [sen] Messiaan, ristiinnaulitsivat lihan himoineen ja haluineen. Jos elämme Hengellä, Hengellä myös vaeltakaamme.

[1. Tim. 1:8-10] Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä lainmukaisesti käytetään, tietäen tämän että lakia ei aseteta vanhurskaalle, vaan väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valehtelijoille, valapattoisille ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia

Len L:n opetusta suomennettuna: 'Laki on hyvä jos sitä käytetään lainmukaisesti. Paavali opetti, että laki asetetaan tietyille ihmisille, nimittäin väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhaajille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valhettelijoille, valapattoisille. Sellaisten ihmisten täytyy nähdä laissa, että se tie, jossa he elävät, on inhottava Jumalalle. Heidän täytyy nähdä että Jumala vihaa sitä mitä he tekevät. 'Len L. opettaa: 'Tässä lauseessa Paavali opetti myös, että ne jotka ovat väärintekijöitä ja niskoittelevia, vääriä ja syntisiä, epähurskaita ja epäpyhiä, isänsä tappajia ja äitinsä tappajia, murhaajia, haureellisia, miehimyksiä, ihmisten varastajia, valehtelijoita, valapattoisia, ne kaikki tekivät vastaan tervettä opetusta. 'Len L. opettaa: 'Laki ei aseteta ainoastaan sellaisille ihmisille kuin hän spesifioi tässä, vaan myös [sellaisessa tapauksessa] jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia. Termi 'jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia' käsittää minkä tahansa toisen tuossa kategoriassa ilman tarvetta Paavalin spesifioida se. Kun lakia käytetään lainmukaisesti, se ei ole vastaan tervettä oppia.

Len L. opettaa: 'Paavali opetti kirjessään Timoteukselle, että laki asetetaan myös [sellaisessa tapauksessa] jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia. 'Len L. opettaa: 'Ja kertoessaan että laki asetetaan sellaisille ihmisille [väärintekijöille ja niskoitteleville, väärille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhaajille, haureellisille, miehimyksille, ihmisten varastajille, valhettelijoille, valapattoisille ja jos [on] jotakin toista joka on vastaan tervettä oppia], hän ei rajannut sitä epäuskoisiin; laki asetetaan näissä tiloissa siitä huolimatta, että henkilö nimittää itseään veljeksi.'

Eräs veli opettaa, että Jumala asettaa langenneen lain alle. 'Uskovaisten ei sitä tarvitse tehdä, ei uskovaisilla ole siihen valtuuksiakaan'.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[Alexandrialaisesta tekstistä näyttää puuttuvan kreikankieliset sanat legontes peritemnesthai kai terein ton nomon jakeesta Apt. 15: 24 ja siksi niiden sanojen käännös puuttuu myös v. 1938 käännöksestä. Ne puuttuvat sanat löytyvät bysanttilaisesta tekstistä, ja myös Textus Receptuksesta ja myös v. 1776 käännökseen ne on käännetty.]

[Jakeessa Apt. 21:25 eroavaisuus bysanttilaisen ja alexandrialaisen tekstin välillä.]

[Jakeissa 1.Kor. 9:19-21, muutamia eroavaisuuksia bysanttilaisen ja alexandrialaisen tekstin välillä.]

[Jakeessa 1.Tim. 1:9 kreikan sana keimai [muodossa keitai] on preesensmuodossa, vaikka suom. v. 1776 ja 1938 käännöksissä se on käännetty perfektimuodossa sanoilla 'ole pantu', alla olevassa käännöksessä se on käännetty sanalla 'aseteta', siis preesenmuodossa.]

[Jakeessa Gal. 5:3 on sana poeio, suomeksi tehdä, vuoden 1938 käännöksessä se on käännetty sanalla täyttää tuossa jakeessa.
Tarkasti käännettynä sanat en nomo dikaiousthe jakeessa Gal 5:4 tarkottavat 'laissa vanhurskautetaan', vuoden 1938 käännöksessä ne sanat on käännetty 'tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi'.]

Luo kotisivut ilmaiseksi!